Tuesday, January 8, 2013

वेडा

(मंगळवारची दुपार. सुट्ट्या असल्यामुळे लेक्चर्स नाहीयेत. बाहेर जोरात पाऊस पडतोय. बाहेरच्या रूममध्ये दोघं अभ्यास करायचा प्रयत्न करतायत. Laptop वर गाणी चालू आहेत. नुकतंच नवीन गाणं सुरु झालंय.
.... 'घर थकलेले संन्यासी' ... )

ब : गाणी बंद कर रे....
अ : ...
ब : अरे, concentrate नाही करता येत ...
अ : आतल्या रूम मध्ये कर ना मग अभ्यास...
ब : ... अभ्यास ? .... Ph D  करतोय ना आपण ? ... Research !
अ : तेच ते... गाणं ऐकू दे रे... आत जा तू...
ब : आत झोप येते... च्यायला...
अ : म्हणूनच गाणी लावलीयेत न आपण ?
ब : मग, हे गाणं बदल ... मला झोप येते यानी...
(अ, ब कडे रोखून बघतो. या गाण्यानी झोप कशी येऊ शकते असा भाव.)
ब : ग्रेस, " 'माणसाला' कळणार नाही " असंच का लिहितात ?
अ : लिहितात ? ... (गाणं pause करतो.)
" सचिन तेंडूलकर चांगले 'खेळतात' " असं म्हणणाऱ्या माणसाला, तेंडल्या ही काय चीज आहे, हे माहिती असूच शकत नाही.
ब : ... "पु. ल. चांगला लिहितो"... अस म्हणतो का आपण?
अ : परवा अंतू बर्वा  ऐकताना काय म्हटला होतास ...?  "हा वेडा माणूस आहे यार"...
ब : तू वेडा आहेस !
अ : (हसतो)
ब : ?
अ : ... 'वेडा' हे श्लेष अलंकाराचं उदाहरण आहे असं लिहिलं असतं, तर गोसावी सरांनी मारलं असतं का रे शाळेत ?
ब : (हसत) तू खरच वेडा आहेस !!
अ : ... आणि तू हृदयनाथ साठी ऐक न गाणं ... शब्द गेले खड्ड्यात... (गाणं सुरु करतो.)
(... "घर थकलेले संन्यासी" ...)
ब : अरे पण... 'घर थकलेले संन्यासी' काय अरे ? ही काय concept आहे?
अ : Maths मधल्या abstractions आवडतात न तुला ?
ब : Come  On ... त्या concrete concepts असतात !
अ : 'Complex Numbers' सारख्या concepts ना, तू concrete कसं म्हणू शकतोस ?
ब : कशाचीही कशाशीही comparison करतोयस अरे तू.... ग्रेस आणि Complex Numbers ?
अ : Abstract fundamental concepts digest करायला हृदयनाथ सारखी वेडी माणसं लागतात ... !
(... "हळुहळु  भिंत ही  खचते" ...)
ब : ... ... वेड लावतो यार हृदयनाथ ! ... ... ... तू... तू  absolutely वेडा आहेस...!
अ : (हसतो)
ब : हसतोस काय च्यायला, माझा सगळा टेम्पो घालवलास.... (उठून kitchen  कडे जातो)
अ : मला २ कप !
ब : अरे कधीतरी चहाला नाही म्हण....!!! आणि पाहिल्यापासुन लाव ते गाणं ... आणि चहा झाल्यावर लाव... आत्ता दुसरं लाव काहीतरी...
अ : जशी आज्ञा साहेब ....
ब : आयला, हा पाऊस कधी थांबणारे देव जाणे .... (चहा करायला लागतो)
(अ गाणं बदलतो.)
ब : अरे हे गाणं काये ??  पाऊस पडतोय एवढा बाहेर... चांगलं लाव ना काहीतरी....
अ : चांगलं... ...
ब : 'वाऱ्याने हलते रान' लाव रे ...
अ : (हसत) मी वेडा आहे ...!
ब : हो ! आणि मी ठार वेडा !!
(होघेही हसतात. पाणी उकळायला लागलंय. उकळणाऱ्या चहाचा वास.
... ... ... "वाऱ्याने हलते रान" ... ... ...)
    

3 comments:

  1. Tu "A" aahes ...ani "B" la thauk aahey asa distay ...ki "A" la chaha karayala bhayankar Vel lagto :-)
    So tyane bicharyane swatahach uthun Chaha kela..:-D

    aso...Chaan Lihilay :-)

    ReplyDelete